مربی زندگی ، رشد و توسعه فردی

من آزیتا جویباری ، مربی زندگی  رشد و توسعه فردی هستم.

عضو هیئت علمی دانشگاه ، دارای مدرک واقعیت درمانی از موسسه انتخاب ،دارای مدرک کوچینگ از موسسه رای مانا و انتخاب آمریکا

ماموریت من ، کمک به دیگران و تاثیرگذاری بر آنها برای شناختی دقیق از خودشان و انتخاب سبک زندگی متعادل و مسئولانه برای تبدیل شدن به افراد رضایتمند و خوشحال است.

ارزش های من:  تعهد، احترام، صداقت، توسعه شخصی، عشق و مهربانی

توانمندی های من: برقراری ارتباط، موثر، اراده،  شوخ طبعی، قدردانی، امید

باور اساسی من: گذشته ما در آن کسی که امروز هستیم تاثیر داشته اما اینکه قراره در آینده چه کسی شویم به گذشته ما ربط نداره و به انتخاب و اقدام امروزمان مرتبط است.