توضیحات

چطور رابطه رو شروع کنیم ؟

پنجمین کارگاه سال عوضی با حضور مربیان :

خانم دکتر آزیتا جویباری ،مربی زندگی ، رشد و توسعه فردی

عضو هیئت علمی دانشگاه ، دارای مدرک واقعیت درمانی از موسسه انتخاب ، دارای مدرک کوچینگ از موسسه رای مانا و انتخاب آمریکا

و خانم نیلوفر هیهات

مربی زندگی ، رشد و توسعه فردی

دارای مدرک کوچینگ از موسسه رای مانا و انتخاب آمریکا

 

زمان برگزاری :

جمعه 16 آبان ماه

ساعت 16 الی 19