از ارزش های زیر حداکثر 35 مورد را که براتون مهمه رو انتخاب کنید