توضیحات

این کارگاه به شما کمک می‌کنه تا از راه درست خودت و مهارت و توانمندی‌هات رو ابراز کنی

عناوین کلی کارگاه:
آشنایی با موانع فکری در کاهش اعتماد به نفس
کشف و تغییر باورهای غلط
تکنیک های افزایش اعتماد به نفس
مهارت ابراز خود

کارگاه به صورت غیرحضوری روز دوشنبه 10آذر ماه ساعت 18تا 21 برگزار می شود.