توضیحات

چطور مشکلات رو حل کنیم ؟

با حضور پیمان نبوی مربی ذهن

و نیلوفر هیهات مربی زندگی ،رشد و توسعه فردی

 

زمان برگزاری جمعه 8 اسفند ماه

ظرفیت 15 نفر